Најчешће постављана питања у вези уписа ученика у први разред основне школе

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се школске 2014/2015. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2007. године до краја фебруара 2008. године. Родитељи/старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

Испитивање зрелости детета за полазак у школу

Тестирање будућих првака обавиће школски педагог или психолог, тестом за испитивање првака, којим се утврђује интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу. Тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање. Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Треба детету укратко објаснити да овај одлазак у школу служи за то да се оно боље упозна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако педагог или психолог требају да упознају будућег првака и због тога ће се са њим и његовим родитељем (родитељима) или старатељем обавити разговор. Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш...”).

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи ?

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2014/2015. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2008. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?

За упис је потребно прибавити :

  • Извод из матичне књиге рођених (оригиналили оверену фотокопију)
  • Потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало)
  • Доказ да је дете здраво и способно за похађање школе (потврда из Дечјег диспанзера).

Продужени боравак

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде. Радно време продуженог боравка је од 7.30 до 19:10 часова. У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове и баве се осталим слободним активностима.