Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

pdf

Правилник о оцењивању

Статут ОШ "Аврам Мразовић" Сомбор

Правилник о организацији и систематизацији послова...

Правила понашања ученика, запослених и других лица...

Правилник о мерама, начину и поступку заштите ученика...

Пословник о раду школског одбора...
Пословник о раду наставничког већа...
Пословник о раду Савета родитеља 
Правилник о безбедности и здрављу на раду...
Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорсности запослених
Правилник о раду
Правилник о похваљивању и награђивању ученика...
Посебан колективни уговор
Правилник о школском календару за ОШ у Војводини, 2019/20 
Измена правилника о школском календару (Март 2020)
Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
Информатор о раду

 За преузимање кликните на линк.

 

Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2023. годину
Финансијски извештај за 2022. годину - Финансијски план за 2023. годину
Финансијски извештај за 2021. годину - Финансијски план за 2022. годину
Финансијски извештај за 2020. годину - Финансијски план за 2021. годину
Финансијски извештај за 2019. годину - Финансијски план за 2020. годину
Финансијски извештај за 2018. годину - Финансијски план за 2019. годину

Јавне набавке су у засебној секцији... 

 

Додатни материјал

Породични приручник за понашање у ванредним ситуацијама

Препорука школама за сузбијање ширења потенцијалних инфекција

Мере превенције ширења инфекција

Додатне препоруке школама за праћење ситуације и превенцију

Телефонске линије за информисање и пријаву Covid19 

Oбавештење за родитеље/старатеље о настави на даљину

Лице за заштиту података о личности

 

Осигурање ученика

Уплатница за осигурање 2020/21

Елементи уговора (2019/20)

 

Критеријуми оцењивања

Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Географија
Биологија
Математика
Хемија
Техника и технологија
Информатика
Физичко и здравствено васпитање
Ликовна култура
Музичка култура
Француски језик
Физика