Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

pdf

Правилник о оцењивању

Статут ОШ "Аврам Мразовић" Сомбор

Правилник о организацији и систематизацији послова...

Правила понашања ученика, запослених и других лица...

Правилник о мерама, начину и поступку заштите ученика...

Пословник о раду школског одбора...
Пословник о раду наставничког већа...
Правилник о безбедности и здрављу на раду...
Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорсности запослених
Правилник о раду
Правилник о похваљивању и награђивању ученика...
Посебан колективни уговор
Правилник о школском календару за ОШ у Војводини, 2019/20 
Измена правилника о школском календару (Март 2020)
Извештај о финансијском пословању за 2020.годину
Финансијски план за 2021.годину

 За преузимање леви клик мишем на иконицу.

 

Додатни материјал

Породични приручник за понашање у ванредним ситуацијама

Препорука школама за сузбијање ширења потенцијалних инфекција

Мере превенције ширења инфекција

Додатне препоруке школама за праћење ситуације и превенцију

Телефонске линије за информисање и пријаву Covid19 

Oбавештење за родитеље/старатеље о настави на даљину

 

Осигурање ученика

Уплатница за осигурање 2020/21

Елементи уговора (2019/20)